image banner
Danh sách điện thoại và hòm thư ngành GTVT

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

Cơ quan

Di động

I. Lãnh đạo Sở

 

Đinh Xuân Hùng

Giám đốc Sở

02283.676.089

0941.819.898

dinhxuanhung.gtvt@namdinh.chinhphu.vn

 

Trương Mạnh Khiêm

Phó Giám đốc Sở

02283.677.268

0942.635.555

truongmanhkhiem.gtvt@namdinh.chinhphu.vn

 

Phạm Hồng Thái

Phó Giám đốc Sở

 

0913.572.302

phamhongthai.gtvt@namdinh.chinhphu.vn

 

Trần Minh Đăng

Phó Giám đốc Sở

 

0943.049.289

 

II. Văn phòng Sở

 

Vũ Văn Đại

Phó Chánh VP

 

0396.873.110

vuvandai.gtvt@namdinh.chinhphu.vn

 

Phạm Thị Quý

Phó Chánh VP

 

0915.786.628

phamthiquy.gtvt@namdinh.chinhphu.vn

 

Lương Thành Nam

Chuyên viên

 

0913.099.379

luongthanhnam.gtvt@namdinh.chinhphu.vn

 

Nguyễn Phú Phát

Viên chức

 

0966.548.594

 

 

Vũ Văn Nhất

Nhân viên

 

0832.141.191

 

 

Vũ Xuân Khởi

Nhân viên

 

0919.270.990

vuxuankhoi.gtvt@namdinh.chinhphu.vn

 

Lê Thị Hồng Hương

Nhân viên hành chính

 

0902.025.289

 

 

Khương Văn Huy

Tổ trưởng Tổ bảo vệ

 

0904.321.099

 

 

Nguyễn Quốc Hùng

Bảo vệ

 

0916.137.038

 

 

Trần Văn Kiệm

Bảo vệ

 

0955.138.496

 

 

Lê Văn Trung

Lái xe

 

0944.887.757

 

 

Phòng bảo vệ

02283.676.247

 

 

III.Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông

 

Đinh Mai Hưng

Trưởng phòng

02283.840.170

0904.392.793

dinhmaihung.gtvt@namdinh.chinhphu.vn

 

Phạm Công Thuân

Phó Trưởng phòng

 

0986.722.308

phamcongthuan.gtvt@namdinh.chinhphu.vn

 

Trần Thị Cúc

Chuyên viên

 

0948.926.210

tranthicuc.gtvt@namdinh.chinhphu.vn

 

Ngô NguyênĐức

Chuyên viên

 

0911.018.389

 

 

Nguyễn Quang Hùng

Chuyên viên

 

0983.605.962

nguyenquanghung.gtvt@namdinh.chinhphu.vn

IV. Phòng Kế hoạch - Tài Chính

 

Nguyễn T. Lan Hương

Trưởng phòng

02283.840.167

0915.132.898

nguyenthilanhuong.gtvt@namdinh.chinhphu.vn

 

Vũ Xuân Hạ

Phó Trưởng phòng

 

0912.137.782

vuxuanha.gtvt@namdinh.chinhphu.vn

 

Trần Thị Thu Phương

Kế toán viên

 

0852.935.775

tranthithuphuong.gtvt@namdinh.chinhphu.vn

V. Phòng Quản lý vận tải - Phương tiện người lái

 

Trần Trung Hiếu

Trưởng phòng

02283.840.169

0988.771.117

trantrunghieu.gtvt@namdinh.chinhphu.vn

 

Phạm Văn Đạt

Phó Trưởng phòng

 

0904.254.144

phamvandat.gtvt@namdinh.chinhphu.vn

 

Trịnh Văn Nam

Chuyên viên

 

0912.722.161

trinhvannam.gtvt@namdinh.chinhphu.vn

 

Nguyễn Xuân Văn

Chuyên viên

 

0912.160.968

nguyenxuanvan.gtvt@namdinh.chinhphu.vn

 

Trịnh Duy Hải

Chuyên viên

 

0913.011.866

trinhduyhai.gtvt@namdinh.chinhphu.vn

 

Lê Huy Du

Chuyên viên

 

0988.822.447

lehuydu.gtvt@namdinh.chinhphu.vn

 

Đồng Văn Thành

Chuyên viên

 

0941.433.666

 

 

Phạm Thành Đồng

Chuyên viên

 

0972.093.781

phamthanhdong.gtvt@namdinh.chinhphu.vn

 

Trần Hoàng Hà

Chuyên viên

 

0944.448.335

tranhoangha.gtvt@namdinh.chinhphu.vn

VI.Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông

 

Thái Đình Lâm

Trưởng phòng

 

0914.740.008

thaidinhlam.gtvt@namdinh.chinhphu.vn

 

Ninh Viết Đào

Phó Trưởng phòng

 

0913.019.150

ninhvietdao.gtvt@namdinh.chinhphu.vn

 

Trần Tất Quyết

Chuyên viên

 

0973.650.181

trantatquyet.gtvt@namdinh.chinhphu.vn

 

Dương Thị Vân Anh

Chuyên viên

 

0943.122.792

 

VII. Thanh tra Sở

 

Nguyễn Hữu Cao

Chánh Thanh tra

02283.211.255

0913.290.720

nguyenhuucao.gtvt@namdinh.chinhphu.vn

 

Bùi Huy Thông

Phó Chánh Thanh tra

 

0989.180.579

buihuythong.gtvt@namdinh.chinhphu.vn

 

Vũ Mạnh Hà

Phó Chánh Thanh tra

 

0919.059.527

vumanhha.gtvt@namdinh.chinhphu.vn

 

Nguyễn Thị Thắm

Thanh tra viên

 

0987.245.397

nguyenthitham.gtvt@namdinh.chinhphu.vn

 

Hoàng Thị Bích Diệp

Thanh tra viên

 

0947.547.075

hoangthibichdiep.gtvt@namdinh.chinhphu.vn

 

Nguyễn Văn Thọ

Thanh tra viên

 

0902.163.866

nguyenvantho.gtvt@namdinh.chinhphu.vn

 

Trần Hữu Trung

Thanh tra viên

 

0903.232.094

tranhuutrung.gtvt@namdinh.chinhphu.vn

 

Nguyễn Viêt Cương

Thanh tra viên

 

0916.416.899

nguyenvietcuong.gtvt@namdinh.chinhphu.vn

 

Nguyễn Văn Tuy

Thanh tra viên

 

0904.833.105

nguyenvantuy.gtvt@namdinh.chinhphu.vn

 

Phạm Đức Hùng

Thanh tra viên

 

0944.936.836

phamduchung.gtvt@namdinh.chinhphu.vn

 

Phạm Văn Kế

Thanh tra viên

 

0942.081.267

phamvanke.gtvt@namdinh.chinhphu.vn

 

Vũ Bình Tuyển

Thanh tra viên

 

0916.230.377

vubinhtuyen.gtvt@namdinh.chinhphu.vn

 

Trần Nho Hùng

Chuyên viên

 

0948.209.762

 

 

Bùi Quang Hưng

Thanh tra viên

 

0917.763.179

buiquanghung.gtvt@namdinh.chinhphu.vn

 

Trần Tất Nam

Thanh tra viên

 

0947.881.315

trantatnam.gtvt@namdinh.chinhphu.vn

 

Bùi Văn Điệp

Nhân viên

 

0912.443.389

buivandiep.gtvt@namdinh.chinhphu.vn

 

Đường dây nóng ATGT

0913.448.429

 

VIII. Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động

 

Vũ Mạnh Hà

Trạm trưởng

 

0919.059.527

vumanhha.gtvt@namdinh.chinhphu.vn

 

Trần Linh

Trạm phó

 

0912.138.266

tranlinh.gtvt@namdinh.chinhphu.vn

 

Nguyễn Thị Gia Nghĩa

Kế toán Trạm

 

0948.582.555

nguyenthigianghia.gtvt@namdinh.chinhphu.vn

IX. Văn phòng Ban An toàn giao thông Tỉnh Nam Định

 

Phạm Ngọc Vinh

Chánh Văn phòng

 

0915.548.822

phamngocvinh.gtvt@namdinh.chinhphu.vn

 

Trịnh Duy Linh

Phó Chánh Văn phòng

 

0918.486.686

trinhduylinh.gtvt@namdinh.chinhphu.vn

 

An Quốc Hưng

Nhân viên

 

0912.035.237

anquochung.gtvt@namdinh.chinhphu.vn

XI. Ban Quản lý bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông Nam Định

 

Nguyễn Viết Ngọc

Giám đốc Ban

 

0834.919.818

nguyenvietngoc.gtvt@namdinh.chinhphu.vn

 

Nguyễn Xuân Thành

Phó Giám đốcBan

 

0904.295.919

nguyenxuanthanh.gtvt@namdinh.chinhphu.vn

 

Doãn Thị Hồi

Kế toán

 

0916.888.081

 

 

Trần Ngọc Đức

Kỹ sư

 

0915.524.559

tranngocduc.gtvt@namdinh.chinhphu.vn

 

Trần Thanh Sơn

Kỹ sư

 

0913.345.537

tranthanhson.gtvt@namdinh.chinhphu.vn

 

Nguyễn Minh Quang

Kỹ sư

 

0913.308.337

nguyenminhquang.gtvt@namdinh.chinhphu.vn

 

Trần Minh Thuận

Kỹ sư

 

 

 

 

Lê Đức Hòa

Kỹ sư

 

0918.888.725

leduchoa.gtvt@namdinh.chinhphu.vn

 

Đỗ Thế Quyết

Kỹ sư

 

0967.796.662

dothequyet.gtvt@namdinh.chinhphu.vn

 

Nguyễn Bá Tiến

Kỹ sư

 

0985.015.999

 

 

Đinh Mai Trung

Kỹ sư

 

 

 

 

Phan Thị Thu Thuỷ

Viên chức

 

0913.029.084

 

 

Bùi Thị My

Nhân viên

 

0912.995.028

 

XIII. Công Đoàn Ngành GTVT

 

Vũ Anh Kiệt

Chủ tịch CĐ

 

 

 

 

Trần Thị Quyên

Phó Chủ tịch

 

0914.654.231

tranthiquyen.gtvt@namdinh.chinhphu.vn

 

Bùi Văn Quang

Ban chấp hành

 

0914.657.765

buivanquang.gtvt@namdinh.chinhphu.vn

 

Đỗ Thị Phượng

Nhân viên

 

 

 

XIV. Trường Trung cấp GTVT Nam Định

 

Phạm Văn Thể

Hiệu trưởng

 

0985.453.868

phamvanthe.gtvt@namdinh.chinhphu.vn

 

Nguyễn Thanh Hùng

Phó Hiệu trưởng

 

0912.443.363

nguyenthanhhung.gtvt@namdinh.chinhphu.vn

 

Trần Đức Huấn

Phó Hiệu trưởng

 

0913.290.088

tranduchuan.gtvt@namdinh.chinhphu.vn

XV. Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông Nam Định

 

NguyễnĐình Phong

PhóGiám đốcphụ trách

 

0913.391.428

nguyendinhphong.gtvt@namdinh.chinhphu.vn

 

Hoàng Ngọc Chung

Phó Giám đốc

 

0913.032.626

hoangngocchung.gtvt@namdinh.chinhphu.vn

 

Trần Tuấn Anh

Phó Giámđốc

 

0984.759.568

trantuananh.gtvt@namdinh.chinhphu.vn

XVI. Công ty Cổ phần quản lý và xây dựng cầu đường Nam Định

 

Nguyễn Văn Vương

Giám đốc

02283.848.103

0913.290.250

 

 

Mai Văn Dũng

Phó Giám đốc

 

0984.286.327

 

XVII. Công ty cổ phần xây dựng Hoàng Nam

 

Hoàng Văn Định

Chủ tịch Hội đồngquản trị

02283.846.063

0913.290.700

 

XVIII. Công ty cổ phần NADECO

 

Trần Mạnh Hòa

Chủ tịch Hội đồngquản trị

 

0913.076.136

 

 

Nhâm Sỹ Tiến

Giám đốc

 

0989.727.716

 

 

Trần Thế Mạnh

Phó Giám đốc

 

0915.300.696

 

 

Trần Văn Túc

Phó Giám đốc

 

0912.207.842

 

XIX. Công ty cổ phần đầu tư liên hiệp vận tải ô tô Hà Nam Ninh

 

Hoàng Ngọc Văn

Giám đốc

 

0913.391.676

 

 

Trần Mạnh Hùng

Phó Giám đốc

 

0969.532.552

 

XX. Công ty xây dựng NASACO

 

Phan Đăng Khuê

Giám đốc

 

0988.425.435

 

 

Trần Xuân Lưỡng

Phó Giám đốc

 

0913.517.962

 

XXI. Hợp tác xã vận tải Hòa Bình

 

Lê Quốc Dân

Chủ nhiệm

 

0912.287.837

 

 

Đinh Văn Luân

Phó Chủ nhiệm

 

0913.391.681

 

XXII. Công ty xe buýt NamĐịnh

 

Vũ Xuân Thiệu

Giám đốc

 

0914.345.345

 

XXIII. Taxi Mai Linh

 

Nguyễn Tất Trang

Giám đốc

 

01654.201.111

 

XXIV. Trường trung cấp Đại Lâm

 

Phạm Thị Bích Loan

Chủ tịch HĐQT

 

0967.953.335

 

 

Lê Nguyên Hệ

Hiệu trưởng

 

0912.273.442

 


image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 576
  • Trong tuần: 4 047
  • Tất cả: 1268513
image banner

© TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI NAM ĐỊNH

Trưởng ban biên tập: Ông Đinh Xuân Hùng - Giám đốc Sở

Địa chỉ: 384, Đường Điện Biên, TP Nam Định, Tỉnh Nam Định 

Điện thoại: 02283 849 692 - Fax: 02283 677 668

Email sogtvt@namdinh.chinhphu.vn - Website sogtvt.namdinh.gov.vn

Giấy phép số 03/GP-STTTT Ngày 23/10/2018 của Sở thông tin và truyền thông tỉnh Nam Định

Thiết kế bởi VNPT Nam Định

Chung nhan Tin Nhiem Mang