image banner

Phân công nhiệm vụ trong Ban Giám đốc Sở

(Theo Quyết định số 524/QĐ-SGTVT ngày 05/07/2021 của Sở giao thông vận tải)

1. Giám đốc Sở - Đinh Xuân Hùng :

a. Là người đứng đầu Sở, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và quản lý toàn diện các hoạt động của Sở và cơ cấu tổ chức bộ máy, cán bộ của Sở Giao thông vận tải Nam Định. 

b. Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực sau:

- Công tác quy hoạch, kế hoạch đầu tư phát triển giao thông vận tải ngành. Ký các văn bản liên quan về quy hoạch, bước dự án về chủ trương quy mô, thiết kế cơ sở, các kế hoạch lựa chọn nhà thầu, kết quả trúng thầu, chứng từ thanh toán, quyết toán đối với lĩnh vực xây dựng cơ bản, duy tu sửa chữa đường và giao thông nông thôn. Ký các quyết định mở lớp, mở tuyến hoặc bến mới; ký kế hoạch sát hạch, giấy phép lái xe các hạng;

- Công tác tổ chức bộ máy, cán bộ; công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật cán bộ; công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cải cách hành chính;

- Công tác tài chính, ngân sách của Sở; là chủ tài khoản của Sở.

c. Theo dõi và chỉ đạo các phòng, đơn vị: Kế hoạch - Tài chính, Thanh tra Sở, Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh. d. Kiêm nhiệm các chức danh: Phó trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh; Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật Sở; Trưởng Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Ngành giao thông vận tải và là thành viên các Ban chỉ đạo khác theo sự phân công của UBND tỉnh.

2. Phó Giám đốc Sở - Trương Mạnh Khiêm :

a. Phụ trách các lĩnh vực:

- Công tác an toàn giao thông; công tác vận tải thuỷ, bộ và đường sắt;

- Công tác quản lý, bảo trì, bảo vệ hành lang an toàn giao thông hệ thống cầu, đường bộ được Bộ Giao thông vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam uỷ thác quản lý trên địa bàn; thẩm định thiết kế kỹ thuật, bản vẽ thi công - dự toán, báo cáo kinh tế - kỹ thuật theo phân cấp và thẩm định, ký duyệt các văn bản tham gia ý kiến thẩm định theo chức năng nhiệm vụ của Sở đối với các huyện: Trực Ninh, Xuân Trường, Giao Thuỷ, Hải Hậu, Nghĩa Hưng. Thừa uỷ quyền của của Giám đốc Sở ký các hợp đồng xây dựng, dịch vụ tư vấn, các hợp đồng khác thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách;

- Công tác GPMB các dự án liên quan đến đường sắt và các dự án an toàn giao thông khác;

- Tham gia xây dựng quy hoạch phát triển ngành theo lĩnh vực được phân công;

- Giúp Giám đốc Sở theo dõi nguồn kinh phí sự nghiệp giao thông vốn Trung ương, ký các giấy phép liên quan đến quản lý quốc lộ trên địa bàn.

b. Theo dõi và chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị: Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông, Ban Quản lý bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông Nam Định, các doanh nghiệp, HTX vận tải, bến xe, chỉ đạo công tác thanh tra chuyên ngành thuộc lĩnh vực phụ trách; chỉ đạo các đơn vị trực tiếp quản lý các quốc lộ, các doanh nghiệp xây dựng cơ bản có liên quan. 

c. Kiêm nhiệm các chức danh: Thường trực công tác Đảng; Uỷ viên Ban An toàn giao thông tỉnh; tham gia thành viên một số ban chuyên đề theo sự phân công của UBND tỉnh và Giám đốc Sở.

d. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Giám đốc Sở phân công

3. Phó Giám đốc Sở - Phạm Hồng Thái :

a. Phụ trách các lĩnh vực:

- Công tác xây dựng cơ bản và GPMB các công trình trên địa bàn theo quy định; công tác quản lý nhà nước về chất lượng công trình giao thông; thẩm định, tham gia ý kiến thẩm định thiết kế kỹ thuật, bản vẽ thi công - dự toán, báo cáo kinh tế - kỹ thuật…các dự án theo phân cấp và thẩm định, ký duyệt các văn bản tham gia ý kiến thẩm định theo chức năng nhiệm vụ của Sở đối với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, thành phố Nam Định và các huyện: Nam Trực, Vụ Bản, Mỹ Lộc, Ý Yên; theo dõi hạ tầng kỹ thuật, điều kiện hoạt động các điểm vượt sông trên địa bàn tỉnh; công tác phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn của ngành;

- Công tác quản lý, bảo trì hệ thống cầu, đường bộ nguồn vốn địa phương và giao thông nông thôn. Thừa uỷ quyền của Giám đốc Sở ký các hợp đồng xây dựng, dịch vụ tư vấn, các hợp đồng khác thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách;

- Tham gia xây dựng quy hoạch phát triển ngành theo lĩnh vực được phân công;

- Giúp Giám đốc Sở theo dõi nguồn kinh phí sự nghiệp giao thông nguồn địa phương; nguồn quản lý nhà nước cơ quan Văn phòng Sở; nguồn phí, lệ phí; theo dõi hành chính quản trị cơ quan; ký các loại giấy phép trong lĩnh vực được phân công.

b. Theo dõi và chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị: Văn phòng Sở, phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông, chỉ đạo các đơn vị trực tiếp quản lý các đường tỉnh, đường đô thị, các phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, phòng Quản lý đô thị Thành phố thuộc lĩnh vực giao thông vận tải địa phương; chỉ đạo công tác thanh tra chuyên ngành thuộc lĩnh vực phụ trách.

c. Kiêm nhiệm các chức danh và tham gia thành viên một số ban chuyên đề theo sự phân công của UBND tỉnh và của Giám đốc Sở.

d. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Giám đốc Sở phân công.

4. Phó Giám đốc Sở - Trần Minh Đăng

a. Phụ trách các lĩnh vực:

- Lĩnh vực quản lý phương tiện, người lái; đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe, đào tạo thi cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn phương tiện thủy nội địa; đăng ký, đăng kiểm phương tiện thủy, bộ theo phân cấp; ký quyết định thành lập các tổ sát hạch, hội đồng sát hạch, thi; ký các quyết định trúng tuyển; ký giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng, máy trưởng hạng III phương tiện thủy nội địa; ký giấy phép cải tạo phương tiện xe cơ giới, các giấy phép hoạt 5 động bến thuỷ nội địa, bến khách ngang sông theo phân công, phân cấp và các loại giấy phép trong lĩnh vực được phân công;

- Công tác quản lý, phát triển hệ thống hạ tầng đường thuỷ, công tác thanh tra chuyên ngành giao thông vận tải, công tác kiểm soát tải trọng xe;

- Tham gia xây dựng quy hoạch phát triển ngành theo lĩnh vực được phân công.

- Giúp Giám đốc Sở theo dõi công tác cải cách hành chính, ISO của Sở, theo dõi giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở tại Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh; công tác an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ toàn ngành.

b. Theo dõi và chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị: Phòng Quản lý vận tải, phương tiện người lái; Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông Nam Định, Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động tỉnh Nam Định, Trường Trung cấp Giao thông vận tải Nam Định, các trường, trung tâm sát hạch lái xe, trung tâm đăng kiểm xã hội hoá, các đơn vị cơ khí giao thông thủy, bộ; phụ trách công tác hội, đoàn thể, chỉ đạo công tác thanh tra chuyên ngành thuộc phạm vi phục trách.

c. Kiêm nhiệm các chức danh và tham gia thành viên một số ban chuyên đề theo sự phân công của UBND tỉnh và của Giám đốc Sở.

d. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Giám đốc Sở phân công

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
anh tin bai
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image banner

© TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI NAM ĐỊNH

Trưởng ban biên tập: Ông Đinh Xuân Hùng - Giám đốc Sở

Địa chỉ: 384, Đường Điện Biên, TP Nam Định, Tỉnh Nam Định 

Điện thoại: 02283 849 692 - Fax: 02283 677 668

Email sogtvt@namdinh.chinhphu.vn - Website sogtvt.namdinh.gov.vn

Giấy phép số 03/GP-STTTT Ngày 23/10/2018 của Sở thông tin và truyền thông tỉnh Nam Định

Thiết kế bởi VNPT Nam Định

Chung nhan Tin Nhiem Mang